Pensioenmotor

PENSIOENMOTOR

Werkte je als burger opeenvolgend, of gelijktijdig, als werknemer, ambtenaar of zelfstandige, dan krijg je te maken met drie pensioenstelsels. Deze drie stelsels worden beheerd door 2 instellingen: het RSVZ en de Federale Pensioendienst.

 

Om je loopbaan, de datum waarop je met pensioen zal kunnen gaan, de raming van je toekomstig pensioenbedrag, of de informatie rond de evolutie van je dossier te kennen, moest je je vroeger tot elke instelling afzonderlijk richten.

 

Het project Pensioenmotor (opgestart in 2013) probeert dit verlies van tijd en energie geleidelijk weg te werken via twee modules: een gemeenschappelijke databank voor de drie stelsels en een elektronische interface, Mypension.

 

De Pensioenmotor maakt het werk van de medewerkers ook gemakkelijker. Zij kunnen voortaan de volledige loopbaan van een burger, de bij de aanvragen betrokken stelsels en de evolutie van het dossier in de andere stelsels raadplegen. Op termijn zal dit project toelaten om in het berekeningsprogramma voor de pensioenen van het RSVZ automatisch de gegevens "Loopbaan" en "Berekening" in te voeren.

 

Dit grootschalig project werd in verschillende fasen opgedeeld:

 

  • 2014 - De gemeenschappelijke databank werd in productie gesteld. Ze bevat de loopbanen van alle burgers, ongeacht de sector waarin zij hebben gewerkt.
  • 2015 - De burger kan voortaan (via zijn elektronische identiteitskaart) inloggen op de site Mypension en het overzicht van zijn loopbaan, alsook de stand van zaken van zijn dossier "Pensioen" raadplegen (indien hij een aanvraag heeft gedaan of indien een ambtshalve onderzoek van zijn rechten gaande was). Op dezelfde manier kan hij de briefwisseling raadplegen die de twee instellingen hem hebben opgestuurd, zijn persoonlijke gegevens bijwerken (telefoon, e-mail, correspondentietaal, …) en proactief loopbaanrechtzettingen vragen.
  • 2016 - Via Mypension kent de burger de datum waarop hij ten vroegste met pensioen zal kunnen gaan, en dat in elk stelsel. Deze datum wordt berekend door de al gepresteerde loopbaan te extrapoleren.
  • 2017 - De burger heeft voortaan toegang tot de bedragen van zijn rustpensioen op meerdere mogelijke ingangsdata (wettelijke leeftijd, 1ste mogelijke ingangsdatum en 1ste gemeenschappelijke ingangsdatum). Hij kan ook het bedrag zien dat hij op de datum van raadpleging al heeft opgebouwd. De kaap van 1 miljoen unieke bezoekers op Mypension werd overschreden.
  • 2018 - Sinds juli kan de burger data van stopzetting van zijn activiteit simuleren en zo en de impact ervan zien op zijn pensioenbedrag en ingangsdatum. Ook de nieuwe reglementering over de eenheid van loopbaan 2019 werd in Mypension geïmplementeerd.

 

Daarnaast kan de burger sinds december ook de impact en de kostprijs simuleren van de regularisatie van zijn studiejaren.

 

Toekomstperspectieven

 

  • De burger zal naar keuze het vervolg van zijn loopbaan kunnen simuleren en de impact van deze simulatie op de ingangsdatum van zijn pensioen en op het bedrag ervan kunnen vaststellen. Zo kunnen burgers een antwoord krijgen op vragen zoals: "Momenteel ben ik loontrekkende, maar ik overweeg om mij binnen enkele maanden/jaren te vestigen als zelfstandige. Wat is de impact hiervan op mijn pensioen?”. Op termijn zal het met de tool van de Pensioenmotor mogelijk worden om de dossiers "Pensioenen" te berekenen en door middel van een enkel document het verkregen bedrag mee te delen, ongeacht het stelsel waarin de gepensioneerde heeft gewerkt.
  • Wanneer bij het onderzoek van een pensioendossier bijkomende info van de burger nodig is, zullen de vragen hem nog maar eenmaal worden gesteld en zullen de antwoorden aan alle belanghebbende instellingen worden gestuurd (toepassing van het principe "Only once"). Indien hij het wenst, zal de burger kunnen kiezen voor een elektronische vragenlijst.