Mission statement

Onze opdracht

De Nationale Hulpkas is het socialeverzekeringsfonds van het RSVZ en een onontbeerlijke schakel tussen onze instelling en de burger. Samen met het RSVZ draagt zij bij tot de toepassing van de wetgeving voor de sociale zekerheid van de zelfstandigen. Ze heeft geen onderscheiden rechtspersoonlijkheid, maar is autonoom op administratief vlak.

 

Zoals de andere socialeverzekeringsfondsen begeleidt de Nationale Hulpkas alle zelfstandigen gedurende hun hele loopbaan tot aan hun pensioen en zelfs daarna.

 

Daarnaast vervult de Nationale Hulpkas een zeer specifieke taak: de zelfstandigen en de vennootschappen die zich niet vrijwillig bij een socialeverzekeringsfonds aansluiten en geen ander fonds hebben gekozen binnen de voorgeschreven termijn, ambtshalve aansluiten bij de Nationale Hulpkas.

 

Een centrale dienst in Brussel coördineert de werking van de gewestelijke kantoren van de Nationale Hulpkas en beheert de aansluitingen van de vennootschappen.

 

De gewestelijke kantoren, van hun kant, behandelen de dossiers van de zelfstandigen.

Onze taken

 • Zelfstandigen informeren en begeleiden rond hun rechten en plichten in verband met het sociaal statuut of aanverwante materies, vanaf het begin van hun zelfstandige activiteit tot aan hun pensioen en zelfs daarna.
 • De uitkeringen beheren (moederschapshulp, overbruggingsrecht, …).
 • De bijdragen efficiënt en correct berekenen en innen.
 • De niet-betaalde bijdragen en onverschuldigde sociale uitkeringen in- of terugvorderen.
 • De vennootschappen informeren en aansluiten en de jaarlijkse vennootschapsbijdrage invorderen.
 • Op verzoek van de autoriteiten specifieke gegevens (statistieken, …) meedelen.

Onze waarden

 • Efficiëntie en snelheid
 • Goed beheer
 • Bereikbaarheid
 • Betrouwbaarheid en deskundigheid
 • Gepersonaliseerd contact
 • Absolute vertrouwelijkheid