Integratie van een gedeelte van de Directie-generaal Zelfstandigen

Integratie van een gedeelte van

de Directie-generaal Zelfstandigen

Op de ministerraad van 10 november 2016 nam de regering een reeks beslissingen over toekomstige synergiën tussen het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de Directie-generaal Zelfstandigen (DG Z) van de FOD Sociale Zekerheid.

 

Leidmotief bij deze beslissingen was dat een efficiënte overheid, een overheid is waar de verschillende diensten zich op de juiste plaats bevinden.

 

De kerngedachte was een hergroepering van alle operationele diensten bij het RSVZ en het behoud van de beleidsondersteunende aspecten van het sociaal statuut der zelfstandigen bij de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid.

 

Deze oefening leidde ertoe dat twee onderdelen van de Directie-generaal Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid overvloeiden naar het RSVZ:

 

  • de Commissie voor vrijstelling van bijdragen;
  • de controledienst op de socialeverzekeringsfondsen

 

Tegelijk met deze overdracht van bevoegdheden, kwamen ook de personeelsleden die op de DG Z deze taken uitoefenden over naar het RSVZ. Ook hun komst moest begeleid en voorbereid worden.

 

Een heuse uitdaging dus, waarvoor het RSVZ gedurende het ganse jaar 2018 heel wat middelen mobiliseerde om dit project tijdig tot een goed einde te brengen.

 

Er werden uitgebreide informatiesessies georganiseerd voor de personeelsleden van de DG Z die zouden overkomen naar het RSVZ.

 

De procedure voor de Commissie voor vrijstelling van bijdragen werd in de loop van 2018 ingrijpend hervormd.

 

De overgedragen bevoegdheid rond de controle van de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen onderging een hele gedaantewisseling. Ze werd omgevormd tot een auditproces. Hierbij wordt de onafhankelijke uitvoering van dit auditproces gewaarborgd door de oprichting van een dienst Externe Audit, aangestuurd door een Toezichtscomité.

 

Om deze ingrijpende structurele wijzigingen en procesaanpassingen vlot en tijdig te kunnen vertalen naar de medewerkers toe, gingen naast de zuivere informatie- en kennismakingssessies ook al in 2018 een omvangrijk opleidingsprogramma van start.

 

Alvorens deze nieuwe medewerkers toe te wijzen aan diensten of taken en ze naar opleidingen te sturen, vonden intakegesprekken plaats met HRM-medewerkers van het RSVZ. Hierbij werd gepolst naar hun kennis, ervaring en interesses om zo de beste match te vinden tussen de bestaande diensten en hun wensen.

 

Dankzij dit multidisciplinair voorbereidingstraject, dat nog aangevuld werd met de nodige logistieke ingrepen en bijsturingen, was het RSVZ eind 2018 volledig klaar om op 1 januari 2019 de nieuwe taken uit te voeren en de nieuwe medewerkers in optimale omstandigheden te verwelkomen.