Voorwoord

Voorwoord

Beste lezer,

 

"Zonder voortdurende groei en vooruitgang hebben woorden als verbetering, prestaties en succes geen enkele betekenis." Dit citaat van Benjamin Franklin vat perfect het jaar 2019 voor het RSVZ samen.

 

2019 was immers voor de Belgische zelfstandigen, en dus voor het RSVZ, een bijzonder jaar, een jaar van groei. Het RSVZ heeft de ambitie om futureproof te zijn. Dit Jaarverslag biedt ons de opportuniteit om de uitdagingen, de projecten en de speerpunten van het afgelopen jaar toe te lichten.

Een groeiend aantal zelfstandigen

2019 springt als geen ander in het oog als een jaar waarin het aantal zelfstandigen opnieuw steeg. In België waren er zo'n 1.150.000 zelfstandigen, een groei met 2,91% in vergelijking met 2018: het aantal hoofd- en bijberoepers zit in de lift, met uitschieters bij de vrije beroepen (5,12%) en de nijverheid (4,92%). De vrouwelijke bijberoepers kennen een nog sterkere toename met 5,64%, en student-zelfstandigen zelfs met 14,64%. Enkel het aantal meewerkende echtgenoten is gedaald met 5,40% tegenover 2018. 

 

Goed nieuws is ook af te leiden uit de evolutie van het aantal gefailleerde vennootschappen, dat een dalende tendens kent.

 

De opmerkelijke groei heeft onomstotelijk een impact op de complexe opdracht die het RSVZ verricht en de rollen en verantwoordelijkheden binnen onze organisatie. Maar ze zorgt ook voor extra motivatie om de lat hoog te houden en onze dienstverlening steeds te verbeteren. 

Tevreden klanten

Heel bewust hebben we ook in 2019 vastgehouden aan een sterke focus op onze klant, de zelfstandige. Om het klachtenbeheer, onze klantgerichtheid en kwaliteit tot op een hoger niveau op te tillen, bereidden we het "only once"-proof klachtenformulier voor en zetten we de eerste stappen naar de uitwerking van een nieuwe organisatiestructuur. 

Integratie van de DG Zelfstandigen

In 2019 kende het RSVZ een geslaagde integratie van 2 diensten van de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid waarbij we gerust kunnen spreken van een succesvolle kruisbestuiving. De commissie voor vrijstelling van bijdragen werd omgevormd en gemoderniseerd tot de dienst vrijstellingen en de Inspectiedienst van de DG Zelfstandigen werd omgevormd tot een externe auditdienst die verantwoordelijk is voor de audit van de socialeverzekeringsfondsen. 

 

Daarnaast zetten wij ook de eerste stappen naar een strategisch personeelsplan. Een cruciaal onderdeel daarvan is een evolutie naar meer personeelsleden op niveau B: de toenemende complexiteit van de opdrachten van een dossierbeheerder leidt ons tot een essentiële upgrade van het personeel van niveau C naar het bachelorniveau B, door opleidings- en begeleidingstrajecten.

Voortdurende innovatie

Er wordt hard gewerkt aan de veranderingen van vandaag en morgen. Daarom blijft duurzame innovatie een belangrijk ankerpunt, waarbij steeds de belangen van onze belangrijkste stakeholders voorop staan: de zelfstandigen, onze medewerkers, andere overheidsinstellingen, ….

 

Dat innovatie vooruitgang is, hebben we in 2019 aangetoond door de komst van een RPA (Robotic Process Automation), waarop wij bijzonder fier zijn. De RPA laat ons toe om een aantal bedrijfsprocessen te automatiseren. Op deze manier verliezen onze medewerkers minder tijd met randactiviteiten die weinig tot geen meerwaarde leveren en kunnen zij zich focussen op de zaken die cruciaal zijn voor hun activiteit. In mei 2019 startte het RSVZ met de ontwikkeling van twee proofs of concept (POC's) voor de dienst Fictieve aansluitingen.

Betrokken collega’s

Hoe innovatief de robots ook zijn … betrokken collega’s, die met trots en passie voor de vele zelfstandigen in ons land werken, zijn doorslaggevend voor het succes van het RSVZ. Daarom investeren we voortdurend in een cultuur waarin onze medewerkers centraal staan. Het is immers een voorwaarde om een goede dienstverlening te kunnen waarborgen. De focus op samenwerken, het gedeelde respect voor de input van onze mensen en de uitwisseling van ervaringen heeft een fijn resultaat opgeleverd: we startten een Agile netwerk van enthousiaste ambassadeurs, een Agile platform met inventieve verbetervoorstellen (op korte tijd een verbluffend aantal) die aanstekelijk werken in de ganse organisatie (en waarvan de overgrote meerderheid kan en zal uitgevoerd worden), … Jullie vinden verderop in dit Jaarverslag een interview met drie bevlogen ambassadeurs.

 

We kijken ernaar uit om ook in 2020 Agile in beweging te blijven, de zelfstandigen onverminderd te ondersteunen en de veranderingen te begeleiden, en te streven naar de hoogst mogelijke klanttevredenheid.

Onze organisatie is in 2019 op vele fronten verder gegroeid. In samenstelling en in omvang van het "klantenbestand". In kwaliteit en kwaliteitsbeheersing. In innovatiekracht en automatisering. Het was een positief jaar, waarin we onze strategische doelstellingen grotendeels hebben weten te behalen. Die resultaten zijn bereikt doordat een team van 798 mensen professioneel, betrokken, flexibel en in een goede sfeer heeft samengewerkt. Dat is iets om trots op te zijn.

 

In deze groei op alle fronten willen we Agile, wendbaar en slim georganiseerd blijven om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening aan de zelfstandigen kwaliteitsvol, toegankelijk en klantgericht is. Een wendbare en slimme organisatie stelt ons immers beter in staat om snel te kunnen schakelen in een veranderende wereld.

 

Uiteraard is er nog veel werk te verzetten, maar 2019 gaf ons veel aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan en de komende jaren op verder te bouwen.

 

We zijn bijzonder trots op onze bereikte resultaten, op al onze professionele en gedreven collega’s met wie we dit samen voor elkaar krijgen! 

 

Deze verwezenlijkingen uit 2019 stellen ons in staat om, ondanks de uitzonderlijke crisis die we doormaken, te blijven vertrouwen in de toekomst van het ondernemerschap in ons land. De zelfstandigen moeten momenteel enorme inspanningen leveren. Onze medewerkers, die hen onder meer via het Callcenter Corona adviseerden en hierbij getuigden van een grote flexibiliteit, zullen hen meer dan ooit blijven ondersteunen. Wij willen hen dan ook uit de grond van ons hart bedanken voor hun inzet, hun deskundigheid en hun sleutelrol in het succes van het RSVZ. 

Anne Vanderstappen

Administrateur-generaal

Handtekening-Anne-Vanderstappen
Philippe Dodrimont

Voorzitter

handtekenning Philippe Dodrimont